شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

شاهبهرم (شاه بهرام) چنانچه عکسی و اطلاعاتی دارید لطفا بفرستید

شاهبهرام حدود پنج کیلومتری غرب شادگان واقع است مرحوم حاج فریدون شریفی اولین معلمی بود که در سال 1338 در شاه بهرام مدرسه را . 

 باز کرد وما از شادگون به شاه بهرم برای مدرسه رفتیم تا در سال بعد مرحوم شریفی مدرسه را به شادگان مدرسه را کوچ داد. در آن سال درقلعه شاهبهرام که ساختمان باارزشی در منطقه بود ملادرویش و که شریف که جوان و خوشتیپ بودند من آنها را با خانواده دیدم.

Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم