شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

SHADEGAN, IRAN

سکنه مردم شادگان ادامه مطلب

رسوم  پیشین مردم شادگان - ادامه مطلب

سکنه گران شادگان

 

ادامه مطلب

 

<< New text box >>

شادگان باشت باوی استان کهگیلویه و بویراحمد

Shadegan-Iran.com aims to give visitors information on Shadegan, Iran. The site also aims to maintain channels of communication between past residents and inform the new generation. Read more...

شکی نیست که همه ما به شادگان علاقه داریم و عوامل عاطفی فراوانی ما را با شادگان پیوند زده است.

شاید که برای نسل جدید دهاتی چون شادگان جای نفریح و سرگرمی تلقی شود ولی برای نسل من و قبل از من آنها نقش جایی را داشتند که راه فرار از رنج و زحمت وفقر وجود نداشت و شکی نیست که در ذهن افرادی چون من خاطره های گوناگونی بجای گذاشته. ادامه مطلب   

Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم