شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

مناظر طبیعی ده شادگان در استان کهگیلویه و بویراحمد  

SHADEGAN, IRAN

ویدیو شادگان - با تشکر ازآقای شهرام نوروزی که لطف کردند و در شهریور 1393 فرستاند

Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم