شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

سکنه گران پیشین شادگان

ادای احترام بگذشتگان که  در شادگون درد و رنج فراوان کشیدند - چنانچه عکسی و مطلبی از گذشتکان دارید و مایل هستید که اینجا اضافه شود بفرستید. در مدت طولانی برنامه داریم که نمودار هر خانواده و اسامی نسلهائی که بیادداریم  با مقداری توضیحات در اینجا بگنجانیم

Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم