شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

نوجوانهای شادگان در حدود 1350 و 1393

 تغییرات بسیار زیادی درلباس و رخسار نوجوانان ده شادگان در حدود 40 سال گذشته صورت

 گرفته است

ادامه مطلب

مردم شادگان در حدود 1350 و 1393

شکی نیست که در حدود چهل سال گذشته تعیرات زیادی در روال زندگی مردم ده شادگان و اغلب مردم جهان صورت گرفته که کشف نفت و عواید حاصل از آن ..ادامه مطلب

ده قدیم شادگان در حدود 1345 و 1393

قدیمی ترین عکسی که من از ده شادگان دارم در برگشت بده با بچه های مدرسه رو ده در وسط ده قدیمی بالا جمع شده ایم و مشغول درس خواندن و کمک به آنها هستم. در سالهای بعداز این عکس ساکنان ده بمرور به کنار جاده  تغییر مکان دادند ... ادامه مطلب

مردم شادگان

در مراحل اولیه تنظیم و گردآوری عکسها هستیم

خواهشا عکسی بخصوص از گذشته گان دارید بفرستید

 

 

Poeple of Shadegan

Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم